Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r.   należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:


100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego d o p r o d u k c j i  b y d ł a należy dołączyć również dokument wydany (na wniosek producenta rolnego) przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Dz.U.2019.0.1149 t.j. – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.


Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.Wnioski należy składać:

Urząd Gminy Michałowice
Pl. Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice
na dzienniku podawczym (parter).


Formularze do pobrania:


Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2019 roku


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego wersja edytowalna


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie


Pismo Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dot. podatku akcyzowego