STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - 2012 ROK

W marcu Rada Gminy Michałowice podjęła uchwałę Nr XVIII/116/2012w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice. Studium jest dokumentem określającym uwarunkowania rozwoju oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice.


W studium określono miedzy innymi:


- kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;


- kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy;


- obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;


- obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;


- kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;


- obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;


- obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;


- obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych;


- obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;


- kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;


- obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych;


- obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;

- obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;


- granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;


- inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie.


I wyłożenie STUDIUM


SPODOBU ROZPATRYWANIA UWAG WNIESIONYCH DO STUDIUM - ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 59/2011

ROZPATRZENIE UWAG WNIESIONYCH DO STUDIUM - ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 81/2011

ROZPATRZENIE UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM - ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 108/2012


II wyłożenie STUDIUM


ROZPATRZENIE UWAG WNIESIONYCH DO PONOWNEGO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM - ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 109/2012