W związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów Gmina Michałowice Zachód, Gmina Michałowice Północ, Gmina Michałowice Południe, działając w oparciu o przepis art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm./ w brzmieniu: „Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości”, informuję, że stawka procentowa służącą ustaleniu opłaty jednorazowej wynosi: 10%


W praktyce oznacza to, że z chwilą wejścia w życie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice w przypadku sprzedaży nieruchomości, Urząd Gminy Michałowice po wpłynięciu umowy notarialnej, wszczyna procedurę ustalenia wysokości jednorazowej opłaty. Wzrost wartości stanowi różnicę pomiędzy wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego przed zmianą tego planu lub faktycznego sposobu wykorzystania nieruchomości przed jego uchwaleniem.Opłata planistyczna może być pobrana w okresie 5 lat od daty uchwalenia planu miejscowego, pod warunkiem, że nastąpi zbycie nieruchomości. Postępowanie administracyjne zostaje wszczęte z urzędu, zakończone zostaje wydaniem decyzji administracyjnej ustalającej wysokość przedmiotowej opłaty. Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy, sporządzając operat szacunkowy określający zmianę wartości. Stroną w postępowaniu jest sprzedający. Na każdym etapie postępowania strona jest powiadamiana oraz ma możliwość wglądu do dokumentacji zgromadzonej w prowadzonej sprawie.