Przypominamy, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu w ewidencji gruntów i podatków, prowadzonej przy Starostwie Powiatowym w Krakowie - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków.


Zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zmiany te należy zgłosić w terminie 30 dni licząc od dnia ich zaistnienia. Oprócz wymienienia starych i aktualnych danych, właściwe jest podanie również numeru działki lub numeru jednostki rejestrowej, której jest się właścicielem oraz określenie jej położenia /miejscowość, gmina, powiat/. Do wniosku zaleca się dołączenie kserokopii dowodu osobistego z aktualnymi danymi osobowymi i adresowymi.


To właśnie z ewidencji gruntów i podatków, a nie ewidencji ludności korzysta większość instytucji przy wysyłaniu korespondencji. Dlatego pomimo dokonania meldunku w Urzędzie Gminy Michałowice, często dostajecie Państwo korespondencję na stare adresy.


Podobnie ma się sytuacja z dokumentami dotyczącymi praw własności do nieruchomości, a wynikającymi z prawomocnych postanowień sądów w szczególności zasiedzeń, nabycia i działu spadku. Zmiany w tym przypadku będą wprowadzone jedynie na wniosek stron zarówno w Starostwie Powiatowym w Krakowie, jak również w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach; os. Świerczewskiego 4. Zaniechanie przez właścicieli ich ujawnienia powoduje powstanie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, co nieść może za sobą poważne konsekwencje.


Wniosek o zgłoszenie zmian danych do Ewidencji Gruntów i Budynków można pobrać ze strony Gminy Michałowice – dział Geodezja, a następnie wysłać pocztą do Starostwa Powiatowego w Krakowie.


Zgloszenie_zmian_danych_EGiB.doc