PODSTAWA PRAWNA:


Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

PODSTAWOWE USTALENIA I INFORMACJE:


- podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego.


- podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej.


- zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, opiniuje wójt. Opinię wyraża się w formie postanowienia.


- opinię uzyskuje sie w Urzędzie Gminy Michałowice - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - Budownictwo - I piętro, pokój 14, Tel.: 388-57-40 w. 33


NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA PODZIALU NIERUCHOMOŚCI ZAWARTE W MPZP:


- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem MN powierzchnia działki budowlanej wynosi nie mniej niż 1000 m2,


- dopuszczalna tolerancja przekroczenia granicznych wielkości nie więcej niż 20%.


- dla zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem MRj powierzchnia działki budowlanej wynosi nie mniej niż 1500m2,


- dopuszczalna tolerancja przekroczenia granicznych wielkości nie więcej niż 20%.


- ustala się minimalną szerokość dla działki wyznaczonej pod drogę na nie mniejszą niż 5m.


- dojazdy bez przelotu o długości powyżej 50m powinny być zakończone placem do zawracania o wymiarach min. 12,5 m x 12,5 m na działce przeznaczonej pod drogę wewnętrzną lub w ramach projektu zagospodarowania terenu.


DO WNIOSKU O ZAOPINIOWANIE WSTEPNEGO PROJEKTU PODZIAŁU NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:


1. Dokument potwierdzający prawo własność:
(np. odpis z ksiąg wieczystych/akt notarialny/ postanowienie sądu o nabyciu spadku)

2. Wypis z ewidencji gruntów
Organ wydający: Starostwo Powiatowe Ul. Przy Moście1 - Wydział Geodezji Kartografii Katastru I Gospodarki Nieruchomościami

3. Uzgodnienie możliwości obsługi komunikacyjnej działki od zarządcy drogi
I.Gminną, lub wewnętrzną będącą we władaniu Gminy Michałowice–Urząd Gminy-Michałowice Pl.Piłsudskiego 1.
II. Powiatową - Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Kraków ul. Włościańska 4,
III. Krajową - Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad –
Kraków ul. Mogilska 25
IV. Inne – stosownie do właściwości osób władających terenem.

4. Wstępny projekt podziału nieruchomości


Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić w celu:


1. Zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;


2. Wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;


3. Wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;


4. Realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw;


5. Realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;


6. Wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej;


6a. Wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;


7. Wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;


8. Wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta, zatwierdzającej podział.
Podstawą wydania decyzji jest przyjęty do zasobu państwowego operat pomiarowy oraz wniosek właściciela.


Wniosek o podział nieruchomości

Wniosek o podział nieruchomości pod drogi gminne