Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Michałowice, Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – Geodezja, I piętro, pokój nr 12, Tel. 388-57-40 w. 34


Wymagane dokumenty:

1. Decyzja pozwolenia na budowę – wydane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2. W przypadku niepełnego wykazania prawa własności do nieruchomości Urząd Gminy Michałowice zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia przez zainteresowaną osobą dokumentów potwierdzających prawo własności do nieruchomości / wypis z rejestru gruntów, odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, inne /


Opłata skarbowa:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

Art. 2. 1. Nie podlega opłacie skarbowej:


2) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego


Po złożeniu wniosku wymaganego w/w dokumentu Urząd Gminy Michałowice wydaje zaświadczenie o rezerwacji numeru porządkowego dla budowanego budynku mieszkalnego.


Wniosek o ustalenie numeru porzadkowego.doc