Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Michałowice - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - Geodezja, I piętro, pokój nr 12, 13 , Tel. 12 388-57-40 w.23


Wymagane dokumenty: 1. Zawiadomienie o przyjęciu obiektu budowlanego do użytkowania. Organ wydający: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu ziemskiego-krakowskiego w Krakowie al. Słowackiego 20. 2. Inne, w przypadku starych budynków: odpisy z księgi wieczystej, postanowienia sądu, mapy, wyrysy, dokumenty, z których jednoznacznie wynika funkcja i przeznaczenie budynku.Po złożeniu wniosku Urząd Gminy Michałowice wydaje zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego.


Obowiązki właściciela budynku


Na podstawie art. 47 b ustawy z dnia 17.05.1989 r - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, ze zm.), przypomina się o obowiązku umieszczenia w miejscu widocznym, ścianie frontowej budynku, tabliczki z nadanym numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.


Na podstawie art. 64 kodeksu wykroczeń:
§ 1 - Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2 - Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.


Uwaga: Sprawy związane z numeracją nieruchomości załatwiane są „od ręki”. W przypadku niepełnego wykazania prawa własności do nieruchomości Urząd Gminy Michałowice zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia przez zainteresowaną osobą dokumentów potwierdzających prawo własności do nieruchomości / wypis z rejestru gruntów, odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, inne/.


Wniosek o nadanie numeru porzadkowego.doc