WYBORY PREZYDENCKIE
Dane osobowe przetwarzane, w związku z wyborami


W związki z napływającymi pytaniami od mieszkańców informujemy, że osoba, której dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), posiada prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jednak zaznaczyć należy, że prawo to nie będzie miało zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne m.in. do:

  • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zatem tak długo, jak dane w związku z wyborami są przetwarzane w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania.


Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w czasie, gdy Urząd Gminy Michałowice jest zamknięty dla stron:Zgłoszenia będą przyjmowane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) :

W formie skanu, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ibal@michalowice.malopolska.pl . Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą lub wrzucić do urny znajdującej się przed urzędem gminy (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń w czasie, gdy urząd jest zamknięty można uzyskać po numerem telefonu: 575707123.Informację dotyczące wyborów  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,1725158,...