Nieodpłatna pomoc prawna


Grafika z informacją o przywróceniu stacjonarnej pomocy prawnej


Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa - pobierzSzanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować Państwa, że dla mieszkańców Gminy Michałowice istnieje możliwość skorzystania z darmowej pomocy prawnej adwokatów lub radców prawnych. Od stycznia 2020 roku na terenie Powiatu Krakowskiego - na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – działa bowiem 12 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, obejmujących swoim zasięgiem wszystkie 17 gmin powiatu. Są one finansowane z budżetu państwa.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację,
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.


Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3.przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4. przeprowadzenie mediacji;

5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.


Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1.  sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2.  zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem podanym do zapisów.


REJESTRACJA TELEFONICZNA: 576 058 217
(Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-17:00)

Na terenie Powiatu Krakowskiego punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się w 12 miejscach, w których można się również rejestrować pod wskazanymi numerami telefonów:

 • Czernichów, ul. Gminna 1, tel. 12 270 28 78,
 • Krzeszowice, Plac Kulczyckiego 1, tel. 12 252 08 43,
 • Luborzyca, Luborzyca 97, tel. 798 944 650,
 • Wielka Wieś, Szyce, Plac Wspólnoty 2, tel. 796 420 498,
 • Świątniki Górne, ul. Krakowska 2, tel. 12 256 31 16,
 • Skała, ul. Szkolna 4, tel. 798 944 598,
 • Skawina, ul. Kopernika 13, tel. 798 944 754,
 • Słomniki, ul. Kościuszki 29, tel. 798 141 969,
 • Sułoszowa, ul. Krakowska 139, tel. 12 389 60 32,
 • Jerzmanowice, ul. Rajska 22, tel. 798 142 004,
 • Zabierzów, Rynek 1, tel. 12 283 07 11,
 • Kraków, ul. Topolowa 48/2, tel. 576 058 217.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Michałowice do korzystania z nieodpłatnego poradnictwa prawnego.


Z wyrazami szacunku

Łukasz Giza, Adwokat

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie
PLIKI DO POBRANIA:


oświadczenie art. 4 . ust. 2 ustway o npp, npo i edukacji prawnej.pdf

wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc (003).docx

INFORMACJA

Informujemy, że Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie gminy Michałowice będzie funkcjonował do 28 lutego 2019 r.


Najbliższe punkty znajdują się w:

Słomnikach – ul. T. Kościuszki 29, tel. 798-141-969

Luborzycy – Luborzyca 97, tel. 798-944-650 ( Urząd Gminy)                       LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KRAKOWSKIEGO