Wójt

WÓJT GMINY – ANTONI RUMIAN

Urodzony: 19.06.1963 w Krakowie

Wykształcenie: wyższe

Przebieg pracy zawodowej:

 • 1988 - 1994 Pracownik naukowy Akademii Rolniczej w Krakowie
 • 1993 - 1995 Zastępca Wójta Gminy Michałowice
 • 1995 - 1997 Komisarz Rządowy Gminy Biskupice
 • 1997 - 1999 Wójt Gminy Biskupice
 • 1999 - 2002 Dyrektor Departamentu Gospodarki, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 • od 2003 Wójt Gminy Michałowice

Dyżury Wójta: poniedziałek, godz. 15.00 - 17.00


Kompetencje:

Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami prawa.

Do zadań Wójta należą w szczególności:

 1. - przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy,
 2. - określenie sposobu wykonywania uchwał,
 3. - gospodarowanie mieniem komunalnym,
 4. - wykonywanie budżetu,
 5. - zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 6. - nadawanie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy,
 7. - przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Gminy,
 8. - przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady,
 9. - wydawanie w formie zarządzenia w przypadku nie cierpiących zwłoki przepisów porządkowych, a następnie przedstawianie ich do zatwierdzenia na najbliższej sesji,
 10. - informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu z wykorzystaniem środków budżetowych oraz o kierunkach polityki społecznej i gospodarczej Gminy,
 11. - opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
 12. - ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 13. - zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych, jeżeli w inny sposób nie można usunąć - bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia,
 14. - wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw szczególnych


ZASTĘPCA WÓJTA - JAROSŁAW SADOWSKI
Urodzony: 17.03.1977 w Krakowie

Stan cywilny: żonaty, 2 dzieci

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
Studia podyplomowe: Społeczeństwo Informacyjne - Uniwersytet Jagielloński, Projekty Europejskie - Ignatianum.
Certyfikat Project Manager level D - IPMA

Przebieg pracy zawodowej:

 • 2002-2003 - Group 4 Falck - dział handlowy
 • 2003- do teraz - Urząd Gminy Michałowice, najpierw jako inspektor, następnie Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, a od czerwca 2007 roku Zastępca Wójta