Wybór Wykonawcy kontroli

Gmina Michałowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  na wybór Wykonawcy kontroli wśród mieszkańców – uczestników projektu Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice II; Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM)

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020


Szczegóły znajdują się w załącznikach.


Zapytanie ofertowe - kontrola.pdf

Załącznik 1 formularz oferty-kontrole.pdf

Załącznik 2 oświadczenie przetwarzanie danych.pdf

Załącznik 3 Wzór UMOWA kontrola 07.2020.pdf

Załącznik 4 Wzór umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf