14°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

23 czerwca 2022

,,Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"


Projekt ,,Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Gminie Michałowice”

Gmina Michałowice pozyskała środki finansowe w wysokości  58 162,90 zł na realizację grantu „Asystent ucznia ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Gminie Michałowice”  w ramach projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00).

W projekcie biorą udział dwie szkoły z terenu naszej gminy: Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach. Każda ze szkół zatrudniła Asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( w skrócie ASPE), który obejmuje wsparciem  dziecko mające specjalne potrzeby edukacyjne. Przez okres 10 miesięcy ASPE przy współpracy z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem oraz psychologiem, będzie realizował i monitorował założone wcześniej przedsięwzięcia.

Do zadań ASPE należy m.in. wsparcie dziecka/ucznia podczas zajęć w celu zwiększania jego aktywności, pomoc w przemieszczaniu się i transporcie,  pomoc w korzystaniu z materiałów i pomocy dydaktycznych, wsparcie w uzyskaniu jak największej samodzielności w przedszkolu i szkole, wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem dziecka/ucznia w sytuacjach edukacyjno-wychowawczo - opiekuńczych, współpraca z rodziną, nauczycielami i wychowawcami oraz specjalistami, w przedszkolu/szkole, pracownikami administracji i obsługi przedszkola/szkoły, pielęgniarką, innymi osobami, stosownie do potrzeb, w tym w zakresie przygotowania potrzebnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla dziecka/ucznia.

Ubiegamy się również o rozszerzenie projektu o Szkołę Podstawową w Raciborowicach, gdzie planowane jest zatrudnienie 1 ASPE a także o dodatkowych ASPE w szkołach już uczestniczących w projekcie.Pozyskany grant przeznaczony jest wyłącznie na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku ASPE oraz obciążeń wynikających z umowy o pracę po stronie pracodawcy oraz pracownika, przez okres 10 miesięcy zatrudnienia w szkole.

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach.

Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania zostaną użyte do:

  • przygotowania założeń prawnych oraz opisu kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami”
  • wprowadzenia opisu kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
  • opracowania zasady finansowania i organizacji pracy ASPE
  • opracowania programu i scenariuszy szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE
  • przygotowania pierwszej grupy 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą

Okres realizacji projektu 04.05.2020 roku do 31.03.2023 roku.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania wynosi 24 462 907,92 złote.

PARTNERSTWO REALIZUJĄCE PROJEKT

Fundacja Edukacyjna ODITK

Fundacja Fundusz Współpracy

Stowarzyszenie Sztuka Włączania

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie