-2°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

23 stycznia 2023

LVII Sesja Rady Gminy Michałowice

LVII Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się w dniu: 30 stycznia 2023 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Porządek  obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z LVI Sesji Rady Gminy Michałowice . -pobierz
4. Dyskusja na temat problemów z wywozem nieczystości ciekłych z terenu Gminy Michałowice.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XIX/137/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice.-pobierz
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/158/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie tymi odpadami na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Michałowice.-pobierz
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/29/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2019 roku dotyczącej ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na terenie gminy Michałowice na lata 2019 – 2023”. -pobierz
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności.-pobierz
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc realizowaną w ramach zadań własnych, w postaci zakupu posiłków lub produktów żywnościowych (świadczenie rzeczowe) dla osób i rodzin, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, a którym to, pomimo przekroczenia kryterium, przyznano ww. wsparcie.-pobierz
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.-pobierz
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XLIV/350/2022 z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli samorządowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.-pobierz
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały LV/450/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu (samochodu osobowego) będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka/ucznia z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.-pobierz
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych i sal dydaktycznych oraz powierzchni użytkowych w budynkach znajdujących się w zasobach komunalnych Gminy Michałowice. -pobierz
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Michałowice na rok 2023.-pobierz
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości oznaczonej jako działka numer 86/5, położonej w Raciborowicach, gmina Michałowice.-pobierz
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Jesiennej w miejscowości Zdzięsławice.-pobierz
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2023 rok przyjętego uchwałą nr LVI/472/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na 2023 rok.-pobierz
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023-2034.-pobierz
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę NR LVI/472/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na 2023 rok.-pobierz
20. Dyskusja wolne wnioski.
21. Zamknięcie sesji.

Transmisja z obrad Rady Gminy Michałowice  dostępna jest pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1262/rada-gminy-michalowice.htm
Przypomina się, że zgodnie z aktualnymi przepisami, każda sesja obrad Rady Gminy jest nagrywana.