Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwałą Rady Gminy w Michałowicach nr XIX/139/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej

Opłata ta stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wynosi 32,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi wynosi 33,80 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.

Stawki opłat podwyższonych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosowane jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stanowią dwukrotność wysokości stawek określonych powyżej


Wnoszenie opłat

Każdy z właścicieli nieruchomości po złożeniu deklaracji otrzyma indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty.


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Michałowice zgodnie z Uchwałą nr XXI/128/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić z dołu bez wezwania, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.


Gmina, wykonując swoje zadania publiczne, nie działa w charakterze podatnika VAT (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT) – takie stanowisko potwierdza wyrok WSA w Rzeszowie z 13 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Rz 968/12, oraz liczne interpretacje organów podatkowych. Opłaty pobierane przez gminę za odbiór odpadów mają charakter opłaty administracyjnej, publicznej. Nie są one należnością za wykonaną usługę. Gminy nie wystawiają zatem faktur VAT za odbiór odpadów. W takich przypadkach podatnik ponoszący tego rodzaju opłaty nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego, ponieważ taki nie wystąpi.


Określony w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach charakter opłaty wskazuje, iż mamy do czynienia z „daniną publiczną” – opłata ustalana jest w sposób określony w ustawie i stanowi dochód gminy przeznaczony na działania wykonywane w interesie publicznym.

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- obsługi administracyjnej tego systemu;

- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.


Ponadto środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


To znaczy, że na Gminę nałożony jest obowiązek finansowania systemu gospodarowania komunalnymi tylko i wyłącznie z opłat pobieranych na ten cel od mieszkańców. Nie wolno tego systemu dofinansowywać z innych środków budżetowych. Dlatego też wysokość stawek musi być uzasadniona ekonomicznie. Zapisy ustawy uniemożliwiają wykorzystywanie środków z tytułu opłaty za odpady na jakiekolwiek inne cele. Przestrzeganie wspomnianych przepisów jest kontrolowane przez ograny zewnętrzne.