Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwałą Rady Gminy w Michałowicach nr XLIV/339/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty przyjęto obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata ta stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.


Wysokość opłaty wynosi 14 zł miesięcznie od osoby, gdy z deklaracji wynika, że gospodarstwo domowe jest zamieszkiwane przez nie więcej niż 4 osoby. Gdy z deklaracji wynika, że gospodarstwo domowe jest zamieszkiwane przez 5 i więcej osób, ustala się

stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 14 zł miesięcznie za osoby od pierwszej do czwartej i w wysokości 10 zł miesięcznie za każdą następną osobę.

Ustala się podwyższoną stawkę miesięczną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny w wysokości 25 zł miesięcznie


Wnoszenie opłat

Każdy z właścicieli nieruchomości po złożeniu deklaracji otrzyma indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty.


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Michałowice zgodnie z Uchwałą nr XXI/128/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić z dołu bez wezwania, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.


Gmina, wykonując swoje zadania publiczne, nie działa w charakterze podatnika VAT (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT) – takie stanowisko potwierdza wyrok WSA w Rzeszowie z 13 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Rz 968/12, oraz liczne interpretacje organów podatkowych. Opłaty pobierane przez gminę za odbiór odpadów mają charakter opłaty administracyjnej, publicznej. Nie są one należnością za wykonaną usługę. Gminy nie wystawiają zatem faktur VAT za odbiór odpadów. W takich przypadkach podatnik ponoszący tego rodzaju opłaty nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego, ponieważ taki nie wystąpi.

Określony w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach charakter opłaty wskazuje, iż mamy do czynienia z „daniną publiczną” – opłata ustalana jest w sposób określony w ustawie i stanowi dochód gminy przeznaczony na działania wykonywane w interesie publicznym.


Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- obsługi administracyjnej tego systemu;

- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.


Ponadto środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


To znaczy, że na Gminę nałożony jest obowiązek finansowania systemu gospodarowania komunalnymi tylko i wyłącznie z opłat pobieranych na ten cel od mieszkańców. Nie wolno tego systemu dofinansowywać z innych środków budżetowych. Dlatego też wysokość stawek musi być uzasadniona ekonomicznie. Zapisy ustawy uniemożliwiają wykorzystywanie środków z tytułu opłaty za odpady na jakiekolwiek inne cele. Przestrzeganie wspomnianych przepisów jest kontrolowane przez ograny zewnętrzne.