Rejestr działalności regulowanej

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Michałowice tworzy i prowadzi Wójt Gminy Michałowice od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Michałowice jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Michałowice na pisemny wniosek przedsiębiorcy.


Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru .pdf