Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  Gminy Michalowice zlokalizowany pod adresem ul. Tadeusza Strumiłły 144 w Książniczkach.


Lokalizacja na Google maps (https://www.google.com/maps/place/PSZOK+w+Ksi%C4%8...)


PSZOK będzie świadczył usługi od 1 grudnia 2021 przez 5 dni w tygodniu (od wtorku do soboty w godz. od 8:00 do 16:00
z wyłączeniem dni wolnych od pracy.


W PSZOK przyjmowane będą odpady komunalne zebrane i dostarczane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Michałowice, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami.
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów:papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz (od 01.01.2025 r.) tekstylia i odzież.


Szczegółowe zasady korzystania z PSZOK oraz wykaz odpadów przyjmowanych w tym obiekcie określa Regulamin świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Michałowice przyjęty Uchwałą NR XXXVI/288/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/138/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych proszę nie przywozić zmieszanych odpadów komunalnych. Nie zostaną one odebrane.


Zakazane jest deponowanie jakichkolwiek odpadów na terenie PSZOK poza wyznaczonymi termonami otwarcia PSZOK. (punkt jest monitorowany).