Wzór deklaracji w załączniku poniżej.


Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1
Dziennik podawczy, parter, pokój nr 1
poniedziałek w godz. 8:00-17.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00

piątek w godz. 8:00-15:00


Istnieje również możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi drogą elektroniczną, za pomocą Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Jest to prosta i szybka metoda złożenia deklaracji, która umożliwia Państwu dostarczenia dokumentu do urzędu bez wychodzenia z domu.

Aby złożyć „śmieciową” deklarację poprzez ePUAP należy posiadać bezpłatny profil zaufany dostępny dla każdego obywatela lub podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem. Aby uzyskać bezpłatny profil zaufany wystarczy założyć konto na www.epuap.gov.pl wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego, a następnie udać się do dowolnego punktu potwierdzenia, aby potwierdzić swoją tożsamość. Wizyta ta jest jednorazowa.

Instrukcja złożenia deklaracji poprzez ePUAPInformacja dodatkowa


W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.


W przypadku niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie na właścicieli lub innych użytkowników nieruchomości zostaną wydane decyzje administracyjne, określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Załączniki:


- DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI WIELOLOKALOWYMI