Akty prawne

Uchwały regulujące zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Gminie Michałowice:


Uchwała nr XXXVI/287/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały XIX/137/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice.


Uchwała nr XXXVI/288/2021Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/138/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr XXIII/189/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych

Uchwała Nr XIII/190/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 czerwca 2020r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej


Uchwała Nr XIX/140/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2020r., w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących w kompostowniku przydomowym bioodpady stanowiące odpady komunalne


Uchwała Nr XIX/139/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2020r., w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej


Uchwała Nr XIX/138/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2020r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XIX/137/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2020r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice


Uchwała nr XXI/128/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz (pdf)