Akty prawne

Uchwały regulujące zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Gminie Michałowice:


Uchwała Nr XLIV/340/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Pobierz (pdf)


Uchwała Nr XLIV/339/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Pobierz (pdf)


Uchwała Nr XXXVIII/283/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 września 2017 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Pobierz (pdf)


Uchwała nr XXV/150/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2016r., w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice . Pobierz (pdf)


Uchwała nr XXI/128/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz (pdf)


Uchwała nr XIX/110/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2016r., w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych. Pobierz (pdf)