Zmiana zasad odbioru odpadów biodegradowalnych.

Z dniem 1 lutego 2015 weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zapisy zmienionej ustawy przewidują możliwość ograniczenia ilości odpadów zielonych odbieranych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Liczba worków na odpady zielone jakie przysługują właścicielowi nieruchomości w Gminie Michałowice została uregulowana uchwałą Rady Gminy Michałowice w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ( Uchwała nr XXXVIII/283/2017 Rady Gminy w Michałowicach),  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2017.6211).

Ustalony przez Radę Gminy Michałowice miesięczny limit odpadów zielonych dla nieruchomości z przydomowym ogródkiem wynosi do 4 worków o pojemności 120l odbieranych w pierwszym terminie odbioru odpadów wraz z innymi odpadami zbieranymi selektywnie. Natomiast właściciele nieruchomości, którzy wytwarzają większe ilości odpadów zielonych, nadwyżkę ponad limit powinni kompostować w  przydomowych kompostownikach tj. zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, gdzie odpady w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania, tak aby tego rodzaju odpady nie trafiły na składowisko w ogólnym strumieniu odpadów komunalnych.

Odpady zielone można też dostarczać własnym transportem do PSZOK, gdzie bez dodatkowych opłat oraz limitów będą przyjmowane w godzinach jego otwarcia.

W przypadku frakcji odpadów biodegradowalnych jakość odbieranych z nieruchomości odpadów ma ogromne znaczenie w celu uzyskania wymaganych poziomów recyklingu przez gminę. W związku z tym przypominamy, że worki na odpady zielone nie powinny zawierać: obierek owoców cytrusowych, nierozdrobnionych gałęzi, roślin zaatakowanych chorobami pasożytniczymi, tłuszczu, mięsa, ryb, gotowanego jedzenia, odchodów psów, popiołu węglowego, niedopałków papierosów, żwirku dla kotów, jednorazowych pieluszek. Wprowadzone ograniczenie wynika m.in. z art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który nakłada na gminy obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów Gmina podlega karze pieniężnej, co w tym przypadku może skutkować podniesieniem stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.