Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Michałowice w 2017 r.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Michałowice w 2017 r.

Obowiązki gmin w zakresie osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Dotychczas większość produkowanych śmieci trafiała na składowiska. Dzięki zmianie w prawie odpadowym wynikającym m.in. z obecności Polski w Unii Europejskiej gminy mają obowiązek dążyć do minimalizacji ilości odpadów unieszkodliwianych w taki sposób.

Jednym z głównych celów wdrożonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminy art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń. Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

 • w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) - recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;
 • w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) - recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone w rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]:

Lata

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Michałowice

18,69

35,72

48,82

75,2

104,17

78,3


Z powyższego zestawienia wynika, że w 2017 r. Gmina Michałowice osiągnęła poziom78,3 %, przy minimalnym poziomie na 2016 r., który wynosił 18%.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]:

Lata

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Gminę Michałowice

0

100

100

100

100

51,8


Z powyższego zestawienia wynika, że w 2017 r. Gmina Michałowice osiągnęła poziom 51,8 %, przy minimalnym poziomie na 2016 r., który wynosił 42%.

Zgodnie z art. 3c wyżej cytowanej ustawy obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.


Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

Lata

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Michałowice

0

61,03

109,05

11,74

0

3Z powyższego zestawienia wynika, że w 2017 r. Gmina Michałowice osiągnęła poziom 3 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 45%.


Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Michałowice w 2016 r. przekazywane były do następujących instalacji:

 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Ujkowie Starym Gmina Bolesław ul. Osadowa 1,
 • RIPOK Remondis Kraków częśc mech., Półłanki 64, Kraków, 30-740 Kraków,
 • Sortownia - Zakład zagospodarowania Odpadów Ujejskiego 341 32-400 Myślenice,
 • Sortownia Odpadów Selektywnie Zebranych Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ,
 • RIPOK Miki Recykling część mech., Nad Drwinią 33, 31-841 Kraków,
 • PHU Ekopartner Andrzej Liszka ul. Drewniana 6 30-556 Kraków
 • Instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych Cmentarna 19F 41-800 Zabrze
 • Skotniczy TRANSPORT Sławomir Skotniczy Bibice 32-087,
 • EP Reco Piotr Cabak Zbigniew Kalinowski Sp. Jawna Kolejowa 39, 32-332 Bukowno