KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY WYMAGAŃ UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ

Wójt Gminy Michałowice przypomina, że w dniu 23 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. uchwałę antysmogową. Uchwała ta z dniem 1 lipca 2017 r. wprowadza:

  • ograniczenia powstawania nowych źródeł emisji zanieczyszczeń –po tej dacie nowo instalowane kotły na paliwo stałe (węgiel lub drewno) oraz kominki będą musiały spełniać wymagania określone w unijnych rozporządzeniach wdrażających tzw. ekoprojekt; dla mieszkańców korzystających z ekologicznego ogrzewania (gaz, olej, ogrzewanie elektryczne lub pompy ciepła) uchwała nie wprowadza żadnych nowych obowiązków ani ograniczeń;
  • zakaz spalania mułu i flotu węglowego (drobnego pyłu węglowego o uziarnieniu 0-3 mm) oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20% (drewno suszone krócej niż dwa sezony).

Uchwała nakłada również na gminy obowiązki w zakresie kontroli przestrzegania przez mieszkańców ww. zapisów. W związku z tym na terenie Gminy Michałowice po 1 lipca br. rozpoczną się takie kontrole, których intensyfikacja nastąpi przede wszystkim w okresie grzewczym. Będą one realizowane przez uprawnione służby (upoważnionych pracowników gmin, policję). W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.

Zobacz również: http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/