Inwentaryzacja źródeł ogrzewania budynków oraz zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Michałowice zwraca się do Mieszkańców z prośbą o wypełnienie ankiety na temat źródeł ogrzewania budynków oraz sposobu usuwania nieczystości płynnych z nieruchomości.

Wyjaśniamy, że informacje te są niezbędne do realizacji nałożonych na gminę obowiązków sprawozdawczych wynikających z Uchwały Nr  XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz
z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Formularz ankiety można pobrać tutaj. Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Michałowice, Plac Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice (na dziennik podawczy lub do pokoju 12, I piętro) lub drogą pocztową. Ankietę w postaci elektronicznej można przesłać na adres: sekretariat@michalowice.malopolska.pl. Ostateczny termin złożenia ankiet do 31.10.2017 r.