Wzór deklaracji w załączniku poniżej.


Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1
Dziennik podawczy, parter, pokój nr 1
poniedziałek w godz. 8:00-17.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00

piątek w godz. 8:00-15:00


Informacja dodatkowa


W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Michałowice nową (korektę) deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie na właścicieli lub innych użytkowników nieruchomości zostaną wydane decyzje administracyjne, określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Załączniki:

- wzór deklaracji