Stowarzyszenie Nadzieja Michałowic- Organizacja Pożytku Publicznego


STOWARZYSZENIE "NADZIEJA MICHAŁOWIC"

Dążąc do niesienia jak najszerszej pomocy ludziom potrzebującym oraz mając na uwadze zaspokajanie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, powstało w Michałowicach "Stowarzyszenie Nadzieja Michałowic".


POWSTANIE STOWARZYSZENIA

Z inicjatywą powołania takiego Stowarzyszenia wystąpili: Ksiądz proboszcz Parafii p.w. Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski w Michałowicach, Ksiądz Władysław Dyrcz - Kanonik RM oraz Ksiądz Krystian Piwowarczyk. Z udziałem zaangażowanej grupy parafian, w styczniu 2011 roku powstało 15 osobowa grupa członków założycieli. Został opracowany i przyjęty Statut Stowarzyszenia oraz wymagane dokumenty rejestracyjne. W grudniu 2011r. Stowarzyszenie nadzieja Michałowic zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000406338 i nabyło osobowość prawną.


1% dla STOWARZYSZENIA NADZIEJA MICHAŁOWIC


Wybrany został Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Trojański Bogdan - Przewodniczący Zarządu

Tochowicz Zofia - Sekretarz

Kaim Robert - Skarbnik

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Michałowicach. Teren działania Stowarzyszenia obejmuje obszar całego kraju.


GŁÓWNY CEL DZIAŁANIA

Celem działania Stowarzyszenia jest działalność charytatywna i humanitarna dla zaspokajania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonanie.


ZADANIA I PLANY DZIAŁANIA

W celu realizacji zadań statutowych, w obecnym planie działania Stowarzyszenia jest między innymi organizacja działalności charytatywnej oraz świadczenie pomocy doraźnej potrzebującym, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w formie pracy społecznej i wolontariatu członków Stowarzyszenia i osób wspierających.


NIP: 5130231841

REGON: 12247310300000


numer rachunku bankowego: BSR Kraków 57 8589 0006 0180 0550 5630 0001