Dofinansowanie do wymiany starego źródła ogrzewania

Urząd Gminy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zadania 4.4

Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; Poddziałanie  4.4.1

Obniżenie poziomu niskiej emisji ZIT dofinansowuje wymianę

nieekologicznych palenisk na paliwa stałe.


Zachęcamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z dofinansowania. Wzór deklaracji udziału w programie znajduje się w załączniku na dole strony.


UWAGA: DO PROGRAMU KWALIFIKOWANE SĄ DOCIEPLONE BUDYNKI MIESZKALNE LUB BUDYNKI, KTÓRYCH WŁAŚCICIEL ZOBOWIĄŻE SIĘ DO WYKONANIA DOCIEPLENIA WSKAZANEGO W OCENIE ENERGETYCZNEJ (koszty docieplenia nie podlegają dotacji)

Dotację można uzyskać na wymianę starego paleniska na paliwa stałe na nowe źródło ogrzewania tj.:

 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • kocioł na biomasę spełniający wymogi ekoprojektu

Dotacja nie jest udzielana na:

 • Kotły węglowe w tym na tzw. ekogroszek;
 • Zakup i montaż systemu ogrzewania w nowych budynkach, które nie zostały oddane do użytku;
 • Nowe źródło ogrzewania jeśli starym źródłem ciepła jest kocioł gazowy. Dotacja jest udzielana wyłącznie przy likwidacji palenisk na paliwa stałe tj. węgiel, biomasa.

Wysokość dotacji:

1. Do 5 000,00 zł za zakup i montaż nowego kotła ale nie więcej niż:

1) 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (C.O +C.W.U) wyznaczonej w ocenie;

2) 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (C.O +C.W.U) wyznaczonej w   ocenie;

3) 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (C.O +C.W.U) wyznaczonej w ocenie;

4) 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy (C.O +C.W.U) wyznaczonej w ocenie.

2. Do 1 970,00 zł za modernizację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i c.w.u.

ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI NIE PRZEKROCZY 6 790,00 ZŁ.


Etapy realizacji dofinansowania:

 1. Nabór wniosków;
 2. Wykonanie ocen energetycznych (bezpłatnych dla mieszkańca);
 3. Podpisanie umów o dotacje (prace realizowane przed podpisaniem umowy nie są rozliczane w ramach dotacji);
 4. Realizacja inwestycji przez mieszkańca (wybór wykonawcy jest dowolny spośród firm/instalatorów do tego uprawnionych, pozyskanie stosownych pozwoleń) ;
 5. Złożenie kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji;
 6. Kontrola prawidłowego wykonania inwestycji;
 7. Wypłacenie dotacji na konto inwestora.

Jaki budynek spełnia wymogi projektu? Jeśli EpH+W wyliczone w ocenie energetycznej dla danego budynku jest ≤ 150 kWh/(m2*rok) dla domów jednorodzinnych. Gdy ocena energetyczna wykaże brak spełnienia wskaźnika EpH+W ≤ 150, to zostaną zaproponowane właścicielowi budynku odpowiednie prace dociepleniowe. Zobowiązanie się do wykonania zaproponowanych wariantów dociepleniowych będzie skutkowało możliwością zawarcia umowy o dotację. 


JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ PRZY ROZLICZANIU WYKONANEJ INWESTYCJI:

1. Protokół odbioru inwestycji (podpisany i podbity przez instalatora);

2. Wniosek o rozliczenie dotacji;

3. Faktura za zakup wraz z montażem kotła (producent, model, moc kotła);

4. Faktura za modernizację wewnętrznej instalacji, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego;

5. Potwierdzenie opłacenia powyższych faktur;

6. Oświadczenie o trwałej likwidacji starego źródła ogrzewania oraz potwierdzenie złomowania starego kotła.

(WSZYSTKIE DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA SĄ WYDAWANE SĄ PODCZAS PODPISYWANIA UMOWY)


Informacja dotycząca ocen energetycznych od Urzędu Marszałkowskiego znajduje się pod adresem: http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/wskazowki-dla-mieszkancow-dotyczace-prawidlowego-wykonywania-ocen-energetycznych


Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska Gminy Michałowice, pok. 13, tel. 12 388 76 46.


Deklaracja

Regulamin programu

Poradnik