Zmiany w programie "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

Zmiany w programie "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

Od kiedy można składać wnioski:


      Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca 2019 r. wyłącznie w wersji elektronicznej, natomiast w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r. Dla wniosków złożonych od dnia 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone na okres do 31 maja 2021 r.

Miesiąc złożenia wniosku o ustalenie prawa do 500+

Przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko, na które

Wypłata 500+

nie było ustalone prawo do 500+

zostało ustalone prawo do 500+ do 30 września 2019 r.

Lipiec 2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Październik 2019 r.

Sierpień 2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Październik 2019 r.

Wrzesień 2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Listopad 2019 r.

Październik 2019 r.

Od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.


Grudzień 2019 r.

Listopad 2019 r.

Od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2021 r.


Styczeń 2020 r.

Grudzień 2019 r.

Od 1 grudnia 2019 r. do 31 maja 2021 r.


Luty 2020 r.

Styczeń 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. do 31 maja 2021 r.


Luty 2020 r.

W związku z powyższym jeżeli wniosek zostanie złożony po dniu 30 września, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.


Ważna informacja:


W przypadku rodziców, którzy mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, również składają od lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Pieniądze zostaną wypłacone w terminie do 31 października 2019 r. na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca, natomiast na pozostałe dzieci od października.


Gdzie można pobrać wniosek:


Wnioski będzie można pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach www.gops.michalowice.malopolska.pl „Rodzina 500+” od dnia   1 lipca 2019 r. Wnioski w wersji papierowej będą dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach , pl. Józefa Piłsudskiego 1 od dnia 22 lipca 2019 r.


Gdzie można składać wnioski:


Wnioski można składać osobiście, w siedzibie GOPS tj. Michałowice Pl. Józefa Piłsudskiego 1 . W okresie od 1 sierpnia 2019 r.


Wnioski można również złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS, Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych od 1 lipca 2019 r.                  


Komu przysługuje świadczenie 500+ :


Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje matce albo ojcu, albo  opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu, albo opiekunowi prawnemu dziecka, albo dyrektorowi domu pomocy społecznej w kwocie 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.


Ważne zmiany od 1 lipca 2019 r.:


  • brak kryterium dochodowego,
  • brak wymogu ustalenia alimentów od drugiego z rodziców, w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko,
  • wprowadzenie 3-miesięcznego terminu na złożenie wniosku liczonego od dnia urodzenia się dziecka (dotyczy dzieci urodzonych po dniu 30 czerwca 2019 r.),
  • zachowanie ciągłości świadczenia w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku poprzez złożenie wniosku przez drugiego rodzica w terminie do 3 miesięcy od dnia śmierci (dotyczy rodziców, których śmierć nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.),
  • przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej w związku z powyższym wnioskodawca otrzyma informację na adres poczty elektronicznej o przyznaniu świadczenia; w przypadku braku poczty elektronicznej informacje będzie można odebrać osobiście.


Co należy załączyć do wniosku:


Ubiegając się o świadczenie wychowawcze wystarczy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek. Ważne: nie trzeba załączać kserokopii aktów urodzenia oraz kserokopii dowodów tożsamości.


UWAGA !!!!


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia 500+, o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.


Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach, pl. Józefa Piłsudskiego 1, pod nr telefonu: (12) 388 87 70.


Szczegółowe informacje na temat zmian dotyczących zasad przyznawania świadczeń od 1 lipca 2019 r., znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/komunikaty-dla-samorzadow/#akapit4


Szczegółowa informacja dotycząca terminów składania wniosków

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2019 r.

Od 1 sierpnia 2019 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

nastąpi do 31 października 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r.

nastąpi do 30 listopada 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r. nastąpi do 31 grudnia 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

nastąpi do 31 stycznia 2020 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

nastąpi do 29 lutego 2020 r.

ZASIŁKI RODZINNE WRAZ Z DODATKAMI

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2019 r.

Od 1 sierpnia 2019 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

nastąpi do 30 listopada 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2019 r. do 31 października 2019 r. nastąpi do 31 grudnia 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

nastąpi do 29 lutego 2020 r.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2019 r.

Od 1 sierpnia 2019 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

nastąpi do 31 października 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r.

nastąpi do 30 listopada 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r. nastąpi do 31 grudnia 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

nastąpi do 31 stycznia 2020 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

nastąpi do 29 lutego 2020 r.


Wnioski w wersji elektronicznej mogą być składane za pośrednictwem:

- PUE ZUS,

- Emp@tia    empatia.mrpips.gov.pl,

- ePUAP oraz 

- wybranych systemów bankowych.


Najczęściej zadawane pytania:


Czy po zmianach w programie „Rodzina 500+” świadczenie dostaną także rodzice jedynaków?

Tak, świadczenie wychowawcze bez kryterium dochodowego będzie przysługiwało zarówno na pierwsze, jak i jedyne dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18 roku życia.


Od kiedy świadczenie będzie przysługiwało na pierwsze dziecko?

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (w tym również jedyne) bez względu na dochód rodziny będzie przysługiwało od 1 lipca 2019 r. W jaki sposób można wnioskować o świadczenie „Rodzina 500+”? Tak jak w poprzednich latach, można to zrobić drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową) lub elektroniczną (kanał bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia).


Czy zmienią się terminy składania wniosków? Kiedy pieniądze zostaną wypłacone?

W 2019 r., tak jak do tej pory, wnioski można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r., a tradycyjną – od 1 sierpnia 2019 r.. Zmiany w tym zakresie czekają nas dopiero w roku 2020.

Warto pamiętać, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku wnioski również będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia drogą tradycyjną. Wniosek złożony do 31 sierpnia 2019 r. to wypłata świadczenia do końca października 2019 r. Wnioski złożone w kolejnych miesiącach –  przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.


Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?

W przypadku rodziców, którzy mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, rodzice Ci składają od lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od lipca w terminie do 31 października 2019 r.


Czy oprócz wniosku o przyznanie świadczenia „500+” na pierwsze dziecko trzeba będzie składać dodatkowe dokumenty?

W związku ze zniesieniem kryteriów, rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej, a ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, organ realizujący to świadczenie będzie opierał się przede wszystkim na informacjach zawartych we wniosku.