XXVIII Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 25 listopada br. o godz. 16.00

XXVIII Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity: Dz. U. z  2020 r., poz. 1842).


Porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. - pobierz
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie Michałowice na rok 2021. - pobierz
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. - pobierz
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. -pobierz
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2029. - pobierz
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2020 rok. -pobierz
 10. Dyskusja wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

Transmisja z obrad Rady Gminy Michałowice  dostępna jest pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1262/rada-gminy-michalowice.htm

Poniżej zalecenia do transmisji obrad sesji Rady Gminy Michałowice, których to spełnienie jest konieczne do płynnego oglądania obrad:

- używanie najnowszej zainstalowanej wersji przeglądarki internetowej,
- używanie zaktualizowanego systemu operacyjnego (dotyczy to także telefonów komórkowych),
- minimalna stała prędkość łącza internetowego wykorzystywanego do oglądania transmisji to ok. 3 Mbit/s,
- w przypadku problemów z jakością transmisji, przy spełnieniu powyższych, należy spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, niż zainstalowana.

Jednocześnie nadmieniamy, że Urząd Gminy ze swojej strony spełnił wszystkie konieczne wymagania techniczne dotyczące realizowania usługi transmisji obrad sesji na żywo.

Usługę transmisji obrad zapewnia dostawca zewnętrzny, Urząd Gminy Michałowice nie ponosi odpowiedzialności za czasowy spadek jakości transmisji wynikający z aktualnego obciążenia sieci telekomunikacyjnej, problemów technicznych nadawcy - firmy MWC Sp. z o.o, czy poszczególnych dostawców internetowych.

Przypomina się, że zgodnie z aktualnymi przepisami, każda sesja obrad Rady Gminy jest nagrywana.