XXVI Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 20 października 2020 r. o godz. 15.00

Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), zgodnie z art. 15zzy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 374 z późn. zm.).


Porządek  obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Michałowice.
  4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki numer 657/12, położonej w miejscowości Michałowice, gmina Michałowice. - pobierz
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2026.- pobierz
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2020 rok. -pobierz
  8. Dyskusja wolne wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.


Transmisja z obrad: https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=malopols...

Poniżej zalecenia usługodawcy Centrum Realizacji Video crv.pl, realizującego usługę transmisji obrad sesji Rady Gminy Michałowice, których to spełnienie jest konieczne do płynnego oglądania obrad:

- używanie najnowszej zainstalowanej wersji przeglądarki internetowej,
- używanie zaktualizowanego systemu operacyjnego (dotyczy to także telefonów komórkowych),
- minimalna stała prędkość łącza internetowego wykorzystywanego do oglądania transmisji to ok. 3 Mbit/s,
- w przypadku problemów z jakością transmisji, przy spełnieniu powyższych, należy spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, niż zainstalowana.

Jednocześnie nadmieniamy, że Urząd Gminy ze swojej strony spełnił wszystkie konieczne wymagania techniczne dotyczące realizowania usługi transmisji obrad sesji na żywo.

Usługę transmisji obrad zapewnia dostawca zewnętrzny, Urząd Gminy Michałowice nie ponosi odpowiedzialności za czasowy spadek jakości transmisji wynikający z aktualnego obciążenia sieci telekomunikacyjnej, problemów technicznych nadawcy - firmy crv.pl, czy poszczególnych dostawców internetowych.

Przypomina się, że zgodnie z aktualnymi przepisami, każda sesja obrad Rady Gminy jest nagrywana. Archiwum nagrań sesji jest udostępnione na serwerze nadawcy – firmy crv.pl.