XLI Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się w dniu: 29 listopada 2021 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Michałowice. - pobierz
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.- pobierz
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.- pobierz
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie Michałowice na rok 2022.- pobierz
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.- pobierz
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.- pobierz
 9. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Michałowice.- pobierz
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Michałowice.e.- pobierz
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2021 rok.- pobierz
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2021-2029.- pobierz
 13. Dyskusja wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

Transmisja z obrad Rady Gminy Michałowice  dostępna jest pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1262/rada-gminy-michalowice.htm

Poniżej zalecenia do transmisji obrad sesji Rady Gminy Michałowice, których to spełnienie jest konieczne do płynnego oglądania obrad:

- używanie najnowszej zainstalowanej wersji przeglądarki internetowej,
- używanie zaktualizowanego systemu operacyjnego (dotyczy to także telefonów komórkowych),
- minimalna stała prędkość łącza internetowego wykorzystywanego do oglądania transmisji to ok. 3 Mbit/s,
- w przypadku problemów z jakością transmisji, przy spełnieniu powyższych, należy spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, niż zainstalowana.

Jednocześnie nadmieniamy, że Urząd Gminy ze swojej strony spełnił wszystkie konieczne wymagania techniczne dotyczące realizowania usługi transmisji obrad sesji na żywo.

Usługę transmisji obrad zapewnia dostawca zewnętrzny, Urząd Gminy Michałowice nie ponosi odpowiedzialności za czasowy spadek jakości transmisji wynikający z aktualnego obciążenia sieci telekomunikacyjnej, problemów technicznych nadawcy - firmy MWC Sp. z o.o, czy poszczególnych dostawców internetowych.

Przypomina się, że zgodnie z aktualnymi przepisami, każda sesja obrad Rady Gminy jest nagrywana.