Wyniki II otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Komisja na posiedzeniu w dniu 06.06.2019 r. rozpatrzyła 9 (słownie: dziewięć) zgłoszonych ofert, kierując się zapisami art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688).


Przy ocenie i rozpatrywaniu ofert oceniano:

 • możliwość realizacji zadania publicznego,
 • przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferenci będą realizować zadanie publiczne,
 • uwzględniony, planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
 • uwzględniony, planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 • analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych oferentowi, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 • liczbę odbiorców zadań.

1. Na posiedzeniu Komisji podjęto następujące decyzje:


Stwierdzono, że wszystkie złożone oferty były odpowiednio opisane, zapakowane i zapieczętowane;I. W związku ze stwierdzeniem, iż oferty spełniają warunki określone w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz, że są zgodne pod względem merytorycznym z zadaniem ogłoszonym w II otwartym konkursie ofert, Zadanie 3 C.2., postanowiono powierzyć:


 • Ludowy Klub Sportowy „POLONIA WILCZKOWICE”, z siedzibą w OSP Wilczkowice, na realizację zadania pn. 1 Turnus „Kolonia letnia tenis Stołowy 2019”JordaNova 2 Turnus „Kolonia letnia Piłka Nożna 2019 Wilczkowice”, kwota dofinansowania: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
 • Stowarzyszenie Nadzieja Michałowice, z siedzibą w Michałowicach przy ul. Jana Pawła II 2, na realizację zadania pn.: Półkolonia letnia ”Europa, Azja, Afryka”, kwota dofinansowania: 16 000,00 (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100)
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, z siedzibą w Michałowicach przy ul. Ogrodowej 12,
  na realizację zadania pn. Kolonia letnia w Kołobrzegu, kwota dofinansowania: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „WIENIAWA” z siedzibą w Raciborowicach przy ul. Jana Długosza 32, 32-091 Michałowice, na realizację zadania pn. „Wakacje z Wieniawą”, kwota dofinansowania: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Hufiec Podkrakowski , z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 31, na realizację zadania pn. Obóz harcerski, kolonia zuchowa w Unieściu, kwota dofinansowania: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)
 • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata” , z siedzibą w Więcławicach Starych przy ul. Dworskiej 1
  na realizację zadania pn. Letnie warsztaty integracyjne z Pełną Chatą 2019 , kwota dofinansowania: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

II. W związku ze stwierdzeniem, iż oferty nie spełniają warunków pod względem merytorycznym z zadaniem ogłoszonym w II otwartym konkursie ofert, Zadanie 3 C.2., postanowiono odmówić przyznania dofinansowania wymienionym poniżej podmiotom:

 • Uczniowski Klub Sportowy „Michałowianka” z siedzibą w Michałowicach przy ul. Jana Pawła II 1,
  na realizację zadania pn. Letnia kolonia sportowa, UKS Michałowice, kwota dofinansowania: 0,00 zł (słownie: zero złotych 00/100)
 • Klub Sportowy Michałowianka, z siedzibą przy ul. Akacjowej (Ośrodek Sportu) na realizację zadania pn. SPORTOWE WAKACJE, kwotę dofinansowania: 0,00 zł (słownie: zero 00/100 złotych)
 • Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska Michałowice” , z siedzibą przy ul. Akacjowej (Ośrodek Sportu) na realizację zadania pn. w zdrowym Ciele zdrowy duch, kwotę dofinansowania: 0,00 zł (słownie: zero 00/100 złotych)