Wybory uzupełniające w Sołectwie Zerwana

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

O ZARZĄDZENIU WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH W SOŁECTWIE ZERWANA

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2, w zw. z art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) w związku z§ 42 ust. 1 i ust. 3 Statutu Sołectwa Zerwana przyjętego Uchwałą Nr XXIX/225/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2020r., poz. 8341) oraz Zarządzeniem nr 245/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 13 stycznia 2021 r.:

zawiadamiam

że w dniu 21.02.2021 r. w godzinach 8.00 – 16.00 w Urzędzie Gminy w Michałowicach zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające na Sołtysa sołectwa Zerwana.

Kandydatów na Sołtysa sołectwa Zerwana należy zgłaszać Pełnomocnikowi ds. wyborów sołeckich do 4 lutego 2021 r. do godz. 15.00.


Zgłoszenia należy dokonać na karcie zgłoszenia wraz z listą poparcia co najmniej 20 mieszkańców uprawnionych do głosowania w Sołectwie oraz oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie, stanowiącymi załączniki do ww. Zarządzenia (dokumenty do pobrania).


Kto może kandydować na Sołtysa:

  • Sołtysem może zostać każdy mieszkaniec Sołectwa, zamieszkały na obszarze Sołectwa, posiadający bierne prawo wyborcze do rad gmin.

Kto może dokonać zgłoszenia:

  • Zgłosić kandydata na Sołtysa może każdy mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę poparcia z podpisami mieszkańców Sołectwa, posiadającymi prawa wyborcze do Rady popierającymi kandydata na sołtysa.
  • Zgłoszenia może dokonać także mieszkaniec Sołectwa, który sam wyraził zgodę na kandydowanie na Sołtysa.


Zgłoszenia kandydatów na członków Sołeckiej komisji wyborczej należy przekazywać do Pełnomocnika ds. wyborów sołeckich do 4 lutego 2021 r. do godz. 15.00.


Kontakt do Pełnomocnika ds. wyborów sołeckich: tel.: 12 388 76 15 ; e-mail: acia@michalowice.malopolska.pl


Lista poparcia Sołtysa

Karta zgłoszenia kandydata na Sołtysa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na Sołtysa

Zgłoszenie kandydata na członka Sołeckiej komisji wyborczej