22°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

11 czerwca 2024

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego VULCAN od 20 czerwca 2024 r.  od godz. 10.00 do dnia 2 lipca 2024 r. do godz. 15.00.

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się wyłącznie do przedszkoli, które po pierwszym etapie rekrutacji posiadają wolne miejsca. Oferty przedszkoli dostępnych w rekrutacji uzupełniającej dostępne będą w zakładce oferty placówek.

Postępowanie uzupełniające  prowadzone będzie do następujących placówek wychowania przedszkolnego:

  • Szkoła Podstawowa w Raciborowicach (oddział przedszkolny)
  • Niepubliczne Przedszkole Promyczek w Michałowicach
  • Niepubliczne Przedszkole Morska Kraina w Kozierowie

Przedszkola niepubliczne: Morska Kraina oraz Promyczek  zapewniają realizację wychowania i opieki na takich samych zasadach,  jak placówki publiczne i m.in nie będą pobierały opłat tzw. czesnego a jedynie ustawowe opłaty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu  powyżej 5 godzin dziennie.

W rekrutacji będą mogły wziąć udział dzieci zamieszkałe poza terenem gminy Michałowice.

Zasady Rekrutacji uzupełniającej:
1. Rekrutacja prowadzona jest za pomocą Systemu elektronicznegoVulcan.
2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
3. Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli obejmuje dzieci zamieszkałe zarówno na terenie gminy Michałowice jak i dzieci zamieszkałe poza terenem gminy Michałowice.
4. Rodzice dziecka mogą wybrać maksymalne 3 placówki wychowania przedszkolnego w preferowanej przez siebie kolejności.
5. Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Raciborowicach obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci posiadające decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.
6. Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli niepublicznych obejmuje dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
7. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić elektronicznie poprzezsystem rekrutacji Vulcan a następnie wydrukować, podpisać przez oboje rodziców i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru tj. wskazanym jako pierwsze we wniosku.
8. Dzieci przyjmowane są do przedszkoli w oparciu o liczbę punktów uzyskanych za spełnianie odpowiednich kryteriów: kryteriów ustawowych oraz kryteriów gminnych.
9.Dyrektor przedszkola/szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, która ocenia poprawność złożonej dokumentacji oraz ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego brane są pod uwagę kryteria ustawowe (kryteria te mają jednakową wartość) tj.

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez Gminę Michałowice. Kryteria gminne zostały określone w Uchwale Nr LXVIII/580/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramem rekrutacji stanowiącym załącznik nr1 do Zarządzenia nr 11/2024 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2024r.

Rodzice, którzy zarejestrują się w Systemie do rekrutacji Vulcan, otrzymują login i hasło dostępu, dzięki którym w każdej chwili będą mogli sprawdzić poprawność wprowadzonych danych oraz w późniejszym okresie uzyskają informację o wyniku rekrutacji swojego dziecka, a nawet będą mogli przesłać potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane.
Istotne jest, że rodzice pomimo wyboru maksymalnie 3 placówek składają jeden komplet dokumentów – tylko do przedszkola pierwszego wyboru.

Aby zapoznać się z ofertą przedszkoli oraz wziąć udział w rekrutacji kliknij link:  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminamichalowice