30°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

9 lipca 2024

Otwarty Konkurs Projektów mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu

 

Wójt Gminy Michałowice działając na podstawie Uchwały XXV/171/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2012 roku, ogłasza 

II Otwarty Konkurs Projektów  mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2024

I. Rodzaj zadania
Dofinansowaniu podlegają projekty mające na celu:
1) poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy Michałowice,
2) zwiększenie dostępności do działalności sportowej mieszkańcom Gminy Michałowice,
3) zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
Na realizację zadań przeznacza się kwotę 100 000 PLN.

III. Zasady przyznawania dotacji
O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w Uchwale XXV/171/2012 Rady Gminy Michałowice
z dnia 13 grudnia 2012 roku.

IV. Terminy i warunki realizacji zadań
Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez beneficjenta, w okresie od dnia określonego w umowie do 15 grudnia 2024 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa wraz z załącznikami.

V. Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa 26 lipca 2024 r.

Projekty należy składać osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Michałowice,32-091 Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, w godzinach pracy lub pocztą na adres:
Urząd Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice z dopiskiem „II Otwarty konkurs projektów na realizację zadań mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2024” (decyduje data wpływu). Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny beneficjenta.
Projekty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

Projekt musi być złożony na formularzu oferty stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Formularz w formie elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Gminy Michałowice www.e-michalowice.pl. Projekt musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania beneficjenta. Załączniki, których wykaz znajduje się w formularzu oferty, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela beneficjenta.
Informacji w sprawie konkursu udziela:
Katarzyna Heród - tel. 012 388 76 72
e-mail: kher@michalowice.malopolska.pl

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
Ze wstępnie zaopiniowanych przez Komisję Konkursową projektów, Wójt Gminy Michałowice w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia zakończenia składania ofert wybierze projekty, które otrzymają dofinansowanie. Głównym kryterium przy rozpatrywaniu projektów będzie atrakcyjność, zgodność z celami oraz osiągnięcie zakładanych rezultatów przy niskich nakładach finansowych. Przy rozpatrywaniu projektów, z uwzględnieniem wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, zostanie oceniona możliwość realizacji zadania przez beneficjenta i przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju, które były dotowane w roku ogłoszenia konkursu oraz w roku poprzedzającym
Środki przeznaczone na zadania mające na celu sprzyjanie rozwojowi sportu, przekazane w trybie uchwały XXV/171/2012 w latach 2023-2024.
W roku 2024     -       350 000,00 zł
W roku 2023      -      300 000,00 zł

Dokumenty do pobrania
- Regulamin pobierz
- Wniosek pobierz
- RODO pobierz
- Sprawozdanie pobierz
- Kosztorys pobierz
- Harmonogram pobierz