Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.).

W dniu 24 listopada 2021 r. do Urzędu Gminy Michałowice wpłynęła oferta złożona przez Koło Łowieckie „Knieja” Kraków, na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego pn. „Zakup chłodni do przetrzymywania upolowanych dzików”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, zgodnie z art. 19a ust.3 ww. ustawy, ofertę zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowice, celem umożliwienia zgłaszania uwag do niniejszej oferty.

Uwagi można zgłaszać do dnia 2 grudnia do godz. 16.00 , za pomocą wypełnionego formularza osobiście, drogą elektroniczną na adres kher@michalowice.malopolska.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice.

Uwagi złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.


formularz zgłaszania uwag

Oferta