Ogłoszenie naboru do Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb 2019 za szczególne osiągnięcia na rzecz gminy Michałowice

Stowarzyszenie Instytut Strumiłły wraz z Gminą Michałowice po raz szósty przyznają w tym roku Nagrodę im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb. Laureatami nagrody zostają osoby i organizacje, które swoją postawą i działalnością pozytywnie oddziaływają na społeczność gminy Michałowice.

Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach:

– działacz społeczny lub organizacja społeczna (działalność sportowa, społeczna, kulturalna, twórczość artystyczna, literacka, naukowa),

– przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo,

– uczeń szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej.


Zgłoszenie konkursowe można pobrać ze stron internetowych Organizatorów Konkursu:

Stowarzyszenia Instytut Strumiłły 

Gminy Michałowice www.michalowice.malopolska.pl.


Zgłoszenie konkursowe winno zawierać następujące elementy:
1) kartę zgłoszenia konkursowego
2) załączniki potwierdzające osiągnięcia (np. kserokopie otrzymanych dyplomów, fotografie)

Zgłoszenie konkursowe w sprawie przyznania nagrody wraz z załącznikami należy wysłać na adres Urząd Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice lub w wersji elektronicznej na adres: instytut@strumillo.org.pl, w terminie od 10.06.2019 do dnia 19 lipca 2019 roku (decyduje data wpływu).


Regulamin Konkursu Szumiący-Dąb-2019


Karta-zgłoszenia.doc