Obwieszczenie Wójta Gminy Michałowice o wydaniu decyzji

Michałowice, dnia 06.08.2019 r.

Znak sprawy: OS.6131.2.15.2019.KT


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

O WYDANIU DECYZJI


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póź. zm.) w związku z art. 83 ust.1 pkt 2 i art. 83a ust. 1 i 7 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z póź. zm.)


zawiadamia się


że w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w bliskiej odległości od słupa (KRN22506) i linii energetycznej niskiego napięcia na dz. nr 776/13w miejscowości Michałowice z wniosku TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Podgórskiej 25A w Krakowie działającego przez pełnomocnika pana Krzysztofa Madej reprezentującego firmę Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS z siedzibą w Baranowie Sandomierskim, w dniu 06.08.2019 r. została wydana decyzja.


Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, pokój nr 12, w godzinach: poniedziałki 8.00-17.00, wtorki- czwartki 8.00-16.00, piątki 8.00-15.00.


Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Wójta Gminy Michałowice w terminie 14 dni od daty jej doręczenia ( art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego jego ogłoszenia t.j. od dnia 07.08.2019 r. do 22.08.2019 r.Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:

1. Tablicy ogłoszeń Referatu Ochrony Środowiska UG Michałowice

2. Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Michałowice

3. Stronie internetowej UG Michałowice

4. Tablicach ogłoszeń sołectwa w miejscowości Michałowice

5. a/a