Obwieszczenie Wójta Gminy Michałowice o wszczęciu postępowania administracyjnego

Michałowice, dnia 10.06.2019 r.

Znak sprawy: OS.6131.2.15.2019.KT


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póź. zm.) w związku z art. 83 ust.1 pkt 2 i art. 83a ust. 7 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Podgórskiej 25A w Krakowie działającego przez pełnomocnika pana Krzysztofa Madej reprezentującego firmę Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS z siedzibą w Baranowie Sandomierskim zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w bliskiej odległości od słupa (KRN22506) i linii energetycznej niskiego napięcia na dz. nr 776/13w miejscowości Michałowice.


W związku z powyższym informuje się o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym do składania uwag, wniosków lub zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie. Materiały do wglądu dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8.00- 17.00, wtorek- czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:

1. Tablicy ogłoszeń Referatu Ochrony Środowiska UG Michałowice

2. Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Michałowice

3. Stronie internetowej UG Michałowice

4. Tablicach ogłoszeń sołectwa w miejscowości Michałowice

5. a/a


Obwieszczenie Wójta Gminy Michałowice