Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowo-księgowych

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI W MICHAŁOWICACH OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

STANOWISKO  DS.  FINANSOWO-KSIĘGOWYCH


Wymagania niezbędne (formalne):


Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełniać niezbędne wymagania, konieczne do podjęcia pracy na tym stanowisku:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada wykształcenie wyższe, albo co najmniej średnie oraz  minimum 2 lata doświadczenia  na podobnym stanowisku,
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowana opinią.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


 1. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :
 2. wykształcenie wyższe, preferowane na   kierunku : administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość,
 3. przy wykształceniu średnim preferowana kontynuacja studiów na kierunku ekonomicznym lub administracyjnym,
 4. doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej,
 5. znajomość zasad funkcjonowania księgowości budżetowej,
 6. znajomość: zasad rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym,
 7. znajomość przepisów regulujących prowadzenie gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych,
 8. znajomość przepisów podatkowych, w tym ustawy o podatku VAT,
 9. znajomość komputerowych programów finansowo-księgowych.
 10. znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 1. weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów finansowo-księgowych, prawidłowe dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z obowiązujących Zakładowym Planem Kont, kwalifikowanie ich do wypłaty,
 2. prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie wydatków bieżących jednostek oświatowych obsługiwanych przez Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach,
 3. sporządzanie sprawozdawczości w powyższym zakresie,
 4. przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów w formie i terminach przewidzianych w ustawie o rachunkowości,
 5. sporządzanie deklaracji miesięcznych do ZUS w programie Płatnik, uzgadnianie oraz rozliczanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy,
 6. rozliczanie wynajmu sal i obiektów komunalnych będących w zarządzie  jednostek obsługiwanych oraz prowadzenie rejestru VAT-7,
 7. przygotowywanie dokumentacji finansowo-księgowej do zapłaty,

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony do 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,
 2. wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. stanowisko :  Starszy referent / Podinspektor
 4. miejsce pracy: Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach
 5. siedziba pracodawcy: Plac J. Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice
 6. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy,  ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1282) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach, Wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,
 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
 8. praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 9. mile widziane oferty osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, jednakże stopień niepełnosprawności nie może stanowić przeszkody w realizacji obowiązków służbowych. Wymagana jest całodzienna praca przed monitorem LCD, obsługa urządzeń biurowych, kontrole w terenie. Budynek jest przystosowany architektonicznie do funkcjonowania osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


Wymagane dokumenty:

 1. podpisany życiorys ( CV) zawierający adres e-mail,
 2. podpisany  list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy,  a jeżeli stosunek pracy trwa nadal- zaświadczenie o zatrudnieniu,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających  dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 6. oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego,
 7. oświadczenie   o posiadaniu pełnej  zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
 11. kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub decyzji o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku) – jeśli dotyczy.
 12. CV powinno być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez dyrektora Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w siedzibie Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach, – budynek Urzędu Gminy Michałowice, II piętro , pokój 24
 • pocztą na adres korespondencyjny Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice – z dopiskiem: „Nabór nr 2/2020 na stanowisko ds. finansowo-księgowych”,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany dokumentów) na adres: oswiata@michalowice.malopolska.pl

Oferty należy składać w terminie do 19 czerwca 2020 roku. Decyduje data wpływu do Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów oraz dowód tożsamości należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/coemichalowice  oraz na tablicy informacyjnej Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach,  Pl. J. Piłsudskiego 1, 32-091  Michałowice.


https://bip.malopolska.pl/coemichalowice,a,1766927...