Konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectw Wilczkowice i Zerwana dotyczących zmiany granic sołectw oraz obrębów ewidencyjnych Wilczkowice i Zerwana

Wójt Gminy Michałowice informuje o rozpoczęciu w dniu 14 października 2019 roku konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Wilczkowice i Zerwana dotyczących zmiany granic sołectw oraz obrębów ewidencyjnych Wilczkowice i Zerwana.

 

Na podstawie Uchwały Nr  XL/307/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Michałowice oraz zarządzenia Nr 115/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 2 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Wilczkowice i Zerwana dotyczących zmiany granic sołectw oraz obrębów ewidencyjnych Wilczkowice i Zerwana, przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji społecznych.

 

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców Sołectw Wilczkowice i Zerwana oraz właścicieli nieruchomości objętych propozycją zmiany granic na temat zmiany granic sołectw oraz obrębów ewidencyjnych Wilczkowice i Zerwana.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Sołectw Wilczkowice i Zerwana, posiadający w dniu ich rozpoczęcia czynne prawo wyborcze oraz właściciele nieruchomości objętych propozycją zmiany granic.


Konsultacje społeczne odbywać się będą w formie bezpośrednich spotkań, w dniach od 14 października do 28 października 2019 roku.


Terminy i miejsce poszczególnych spotkań:

1)      Zebranie Wiejskie Sołectwa Wilczkowice – 14 października 2019 roku o godzinie 18.00 w remizie OSP Wilczkowice,
2)      Zebranie Wiejskie Sołectwa Zerwana – 21 października 2019 roku o godzinie 18.00 w remizie OSP Michałowice,
3)      Zebranie właścicieli nieruchomości objętych propozycją zmiany granic – 28 października 2019 roku o godzinie 18.00 w Bibliotece w Michałowicach.


Uwagi i wnioski można będzie zgłaszać w formie ustnej do protokołu.


Z przebiegu spotkań konsultacyjnych sporządzone zostaną protokoły oraz listy obecności.


Wyniki konsultacji społecznych wraz z zestawieniem zgłoszonych opinii i uwag oraz zawierające stanowisko Wójta Gminy Michałowice z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczone zostaną na stronie internetowej Gminy Michałowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowice nie później niż w ciągu 30 dni od ich zakończenia.

Niniejsze ogłoszenie zamiesza się na oficjalnej stronie internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.malopolska.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowice oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w jednostkach pomocniczych Gminy.


Michałowice, dnia 2 października 2019 roku


Zarządzenie nr 115/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 2 października 2019r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Wilczkowice i Zerwana dotyczących zmiany granic sołectw oraz obrębów ewidencyjnych Wilczkowice i Zerwana - pobierz