25°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

29 czerwca 2022

Konsultacje społeczne – Przygotowanie LSR na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa rozpoczyna cykl spotkań terenowych i konsultacji społecznych, mających na celu opracowanie przy udziale mieszkańców naszego obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) pozwoli lokalnym społecznościom na korzystanie ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem naszego LGD i realizację zaplanowanych w niej projektów. Dlatego, aby LSR odpowiadała na realne lokalne potrzeby zależy nam na poznaniu Państwa opinii i aktywnym zaangażowaniu się w tworzenie nowej LSR!!!

Do udziału w spotkaniach informacyjnych zapraszamy mieszkańców gmin: Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki, w tym samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, KGW, przedsiębiorców, rolników, lokalnych liderów a także wszystkich zainteresowanych rozwojem i przyszłością naszego obszaru.

Konsultacje będą dotyczyły:
– analizy mocnych i słabych stron, analizy zagrożeń i szans zewnętrznych obszaru
(analiza SWOT)
– diagnozy obszaru, jego potrzeb, problemów oraz potencjału
– określenia celów Lokalnej Strategii Rozwoju
- identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w najwyższym stopniu przyczynią się do jakości życia mieszkańców naszego obszaru. Proces tworzenia nowej LSR będzie szczególne ukierunkowany na zagadnieniadotyczące innowacyjności, cyfryzacji, zmian demograficznych, wpływu zmian na klimat i środowisko oraz partnerstwa przy realizacji LSR.

Zagadnienia na spotkania:
1. Wstępna prezentacja idei tworzenia LSR oraz jej roli w rozwoju obszaru.
2. Partycypacja przedstawicieli wszystkich sektorów w proces jej tworzenia.
3. Omówienie charakterystycznych zagadnień dla podejścia LEADER.
4. Analiza SWOT jako podstawowego narzędzia do analizy obszaru LSR.
5. Rozdanie i omówienie Kart Projektu i ich roli w wyznaczeniu właściwych
celów i wskaźników przyszłej Strategii Planowane działania

Razem tworzymy Lokalną Strategię Rozwoju !!!

Pliki do pobrania - harmonogram spotkań