DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Urząd Gminy Michałowice informuje, że w okresie od 18.03 do 17.04.2019 r. będzie prowadzony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Michałowice na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy.


Warunki udzielania dofinansowania zostały określone w Regulaminie udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Michałowice na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Michałowice przyjętym uchwałą Nr VI/46/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 lutego 2019 roku. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 1727) -  pobierz.

Kwota przeznaczona w budżecie Gminy Michałowice w roku 2019 na realizację tego zadania to 100 000 zł. Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości do 50% kosztów brutto zakupu lub zakupu i montażu przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, poniesionych po dniu podpisania umowy o dotację, ale nie więcej niż 5 000 zł.


Wzór wniosku do pobrania wraz z wymaganymi oświadczeniami zamieszczono poniżej, zaś w wersji papierowej można je uzyskać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy. Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać Urzędzie Gminy Michałowice, pokój 12 lub 13, a także pod numerem tel. 12 388 57 40 w. 34 lub 46.


Wniosek o udzielenie dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków- pobierz

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością - pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody - pobierz

Oświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat wobec Gminy - pobierz

Oświadczenie o braku sprzeciwu Starosty krakowskiego - pobierz