Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Właściciele lub zarządcy budynków istniejących w których źródła ciepła i spalania zostały uruchomione do 30.06.2021 r. są zobowiązani złożyć deklaracje w terminie do 30.06.2022 r.


W przypadku zainstalowania źródła ciepła i spalania po 1.07.2021 r. należy złożyć deklarację w ciągu 14 dni od uruchomienia.

Deklarację można złożyć elektronicznie lub w wersji papierowej osobiście w Urzędzie Gminy Michałowice, za pośrednictwem którego dane zostaną przekazane do CEEB.


Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych będzie dostępna w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku oraz do pobrania na stronie internetowej
https://zone.gunb.gov.pl


Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog.


W art. 27h o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.


Dodatkowe informacje u ekodoradców Urzędu Gminy Michałowice pod numerami telefonów: 12 388 76 74, 12 388 76 46