XXXV Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się w dniu: 1 czerwca 2021 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Michałowice. -pobierz
 5. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Michałowice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Michałowice za rok 2020.-pobierz
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2020 rok.-pobierz
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Michałowice za rok 2020.-pobierz
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Michałowice z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2020.-pobierz
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/217/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r., w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.-pobierz
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Michałowice na lata 2021 – 2025”.-pobierz
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2021 rok.-pobierz
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2021-2029.-pobierz
 14. Dyskusja wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.


Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Transmisja z obrad Rady Gminy Michałowice  dostępna jest pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1262/rada-gminy-michalowice.htm

Poniżej zalecenia do transmisji obrad sesji Rady Gminy Michałowice, których to spełnienie jest konieczne do płynnego oglądania obrad:

- używanie najnowszej zainstalowanej wersji przeglądarki internetowej,
- używanie zaktualizowanego systemu operacyjnego (dotyczy to także telefonów komórkowych),
- minimalna stała prędkość łącza internetowego wykorzystywanego do oglądania transmisji to ok. 3 Mbit/s,
- w przypadku problemów z jakością transmisji, przy spełnieniu powyższych, należy spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, niż zainstalowana.

Jednocześnie nadmieniamy, że Urząd Gminy ze swojej strony spełnił wszystkie konieczne wymagania techniczne dotyczące realizowania usługi transmisji obrad sesji na żywo.

Usługę transmisji obrad zapewnia dostawca zewnętrzny, Urząd Gminy Michałowice nie ponosi odpowiedzialności za czasowy spadek jakości transmisji wynikający z aktualnego obciążenia sieci telekomunikacyjnej, problemów technicznych nadawcy - firmy MWC Sp. z o.o, czy poszczególnych dostawców internetowych.

Przypomina się, że zgodnie z aktualnymi przepisami, każda sesja obrad Rady Gminy jest nagrywana.