Wyniki II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2020 w zakresie nauki gry na instrumentach dzieci i młodzieży

Komisja rozpatrzyła jedną zgłoszoną ofertę, kierując się ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 15 oraz Zarządzeniem nr 200/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 września 2020 roku.


Komisja przy rozpatrywaniu oferty uwzględniła:

  1. dochowanie wymagań formalnych;
  2. znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego z § 1
  3. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów
  4. przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów projektu, w związku z zakresem rzeczowym projektu
  5. możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę
  6. dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Michałowice, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość rozliczenia się z otrzymanych środków
  7. planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym doświadczenie wolontariuszy i pracę społeczną
  8. wysoki poziom merytoryczny i artystyczny; udział wysoko wykwalifikowanej kadry: profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację projektu; dostosowanie programu do konkretnych grup i kategorii wiekowych odbiorców
  9. charakter innowacyjny i kulturotwórczy projektu
  10. oryginalność koncepcji projektu oraz poszukiwanie nowych metod oraz form inspirujących aktywność twórczą; użycie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Stwierdzono, iż koperta były należycie opisana i zapieczętowana.

Komisja postanowiła dofinansować projekt

Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych Wieniawa na realizację zadania:
„Mała Wieniawa - Muzykujmy razem etap VII" – kwota dofinansowania 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych 00/100), która zostanie przelana w terminie 30 dni od podpisania umowy.

Uzasadnienie: oferta spełniają warunki określone w Uchwale Rady Gminy Michałowice nr XVI/111/2016 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, oraz jest zgodna z celami określonymi w regulaminie konkursu. Kosztorys i harmonogram są sporządzone poprawnie i są realistyczne.

Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na wniosek Dotowanego w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.