Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Wójta Gminy Michałowice

Informujemy o naborze wniosków w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice lub uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.

Forma wsparcia: Nagroda Edukacyjna Wójta Gminy Michałowice

Nagrodę Edukacyjną przyznaje się za osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne uczniom szkół podstawowych, którzy ukończyli klasy IV do VIII.

Nabór odbywa się zgodnie z regulaminem przyjętym uchwałą Nr XXXIX/298/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice lub uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice, zmienionym uchwałami Nr XL/303/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 listopada 2017 r. oraz Nr V/28/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2019 r.


Regulamin stanowi załącznik numer 1 do ogłoszenia.

Wniosek o przyznanie Nagrody Edukacyjnej składa rodzic ucznia lub dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów wskazujących na uzyskanie szczególnych osiągnięć edukacyjnych, artystycznych lub sportowych. W przypadku osiągnięć sportowych lub artystycznych konieczne są również dwie pozytywne rekomendacje (zgodnie z regulaminem).

Formularz wniosku (.pdf) stanowi załącznik numer 2 do ogłoszenia.
Formularz wniosku (.doc) stanowi załącznik numer 2 do ogłoszenia. 


Termin składania wniosków: do 30 października 2020 r. do godz. 15.00.

Miejsce składania wniosków: Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Michałowice, pl. J. Piłsudskiego 1, 32 -091 Michałowice.


Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nagroda Edukacyjna Wójta Gminy Michałowice”.