Nabór na wolne stanowisko ds. administracyjnych w Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI W MICHAŁOWICACH OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

STANOWISKO  DS.  ADMINISTRACYJNYCH (NR REF. 6/2020)

Wymagania niezbędne (formalne):

Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełniać niezbędne wymagania, konieczne do podjęcia pracy na tym stanowisku:

 1. posiadać obywatelstwo polskie,
 2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiadać wykształcenie wyższe, albo co najmniej średnie oraz  minimum 2 lata doświadczenia  na podobnym stanowisku,
 4. nie być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszyć się nieposzlakowana opinią
 6. wykształcenie wyższe, preferowane na kierunku : pedagogika, administracja.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

 1. ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą,
 2. doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej lub w placówkach oświatowych,
 3. doświadczenie w zarządzaniu szkołą lub placówką oświatową,
 4. posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
 5. znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 6. znajomość przepisów:
  • ustawy Prawo oświatowe
  • ustawy o systemie oświaty
  • ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
  • ustawy Karta Nauczyciela
  • ustawy o samorządzie gminnym
  • ustawy o finansach publicznych
  • ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
  • ustawy o ochronie danych osobowych

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 1. prowadzenie spraw związanych z ewidencją szkół, przedszkoli i żłobków i innych form opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
 2. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi do lat 3 i sprawozdawczość w tym zakresie,
 3. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem wychowania przedszkolnego dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Michałowice,
 4. prowadzenie spraw związanych z rekrutacją dzieci do gminnych jednostek oświatowych,
 5. prowadzenie konkursów dla przedszkoli spełniających warunki do przyznania dotacji przedszkolnej w wysokości 100% podstawowej kwoty dotacji,
 6. kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przedszkolnej przez placówki niepubliczne,
 7. weryfikacja arkuszy organizacyjnych gminnych jednostek oświatowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpieczenia środków finansowych,
 8. opiniowanie wniosków dyrektorów gminnych jednostek oświatowych o przyznanie godzin nauczania indywidualnego, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciela wspomagającego i innych form edukacji włączającej,
 9. obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i przygotowywanie decyzji w tym zakresie,
 10. określanie rocznych priorytetów dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 11. obsługa administracyjna konkursów na stanowiska dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
 12. prowadzenie spraw związanych z nagrodami Małopolskiego Kuratora Oświaty i Wójta Gminy Michałowice,
 13. opracowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,
 14. udział w opracowaniu, aktualizacji oraz realizacji strategii oświatowej Gminy Michałowice,
 15. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 16. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy Michałowice i instytucjami w zakresie funkcjonowania oświaty oraz realizacji polityki oświatowej Gminy,
 17. udział w opracowaniu i realizowaniu projektów i programów edukacyjnych, zdrowotnych i profilaktycznych, w tym we współpracy z GOPS oraz szkołami i placówkami oświatowymi,
 18. tworzenie analiz, sprawozdań, zestawień w oparciu o przedstawione dane,
 19. techniczne przygotowanie tekstów zarządzeń Wójta Gminy, uchwał Rady Gminy oraz przekazanie ich do publikacji po zatwierdzeniu.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony do 12 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,
 2. wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. miejsce pracy: Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach
 4. siedziba pracodawcy: Plac J. Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice
 5. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy,  ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1282) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach, Wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,
 6. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 7. praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 8. mile widziane oferty osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, jednakże stopień niepełnosprawności nie może stanowić przeszkody w realizacji obowiązków służbowych. Wymagana jest całodzienna praca przed monitorem LCD, obsługa urządzeń biurowych. Budynek jest przystosowany architektonicznie do funkcjonowania osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty:

 1. podpisany życiorys ( CV) zawierający adres e-mail,
 2. podpisany  list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy,  a jeżeli stosunek pracy trwa nadal- zaświadczenie o zatrudnieniu,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających  dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 6. oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego,
 7. oświadczenie   o posiadaniu pełnej  zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
 11. kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub decyzji o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku) – jeśli dotyczy.
 12. CV powinno być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez dyrektora Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 13. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
  • pocztą na adres korespondencyjny Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice – z dopiskiem: „Nabór nr 6/2020 na stanowisko ds. administracyjnych”,
  • osobiście w siedzibie Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach – budynek Urzędu Gminy Michałowice, II piętro , pokój 24
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany dokumentów) na adres: oswiata@michalowice.malopolska.pl

Oferty należy składać w terminie do 24 września 2020 roku. Decyduje data wpływu do Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany
w dokumentach adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów oraz dowód tożsamości należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/coemichalowice  oraz na tablicy informacyjnej Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach,  Pl. J. Piłsudskiego 1, 32-091  Michałowice.