XX Sesja Rady Gminy Michałowice

XX Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 27 lutego 2020r., o godz.15.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice.


Porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Informacja na temat obecnych taryf za wodę i ścieki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie tymi odpadami na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Michałowice - pobierz
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Michałowice na lata 2020-2022 - pobierz
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice na rok 2020 - pobierz
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2026 - pobierz
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2020 rok - pobierz
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla jednostki OSP Michałowice - pobierz
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla jednostki OSP Więcławice - pobierz
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Michałowice nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 260/4 o pow. 0,1702 ha, położonej w obrębie Kończyce, jednostka ewidencyjna Michałowice - pobierz
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawienie przez Gminę Michałowice części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 53/9 o pow. 0,6980 ha, położonej w obrębie Więcławice Stare, jednostka ewidencyjna Michałowice - pobierz
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach na nieruchomości położnej w miejscowości Masłomiąca, gmina Michałowice - pobierz
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Miła w miejscowości Michałowice - pobierz
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/155/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadań drogowych w 2020 roku w trybie Inicjatyw Samorządowych - pobierz
 17. Dyskusja, wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

Transmisja z obrad: https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=malopols...

Poniżej zalecenia usługodawcy Centrum Realizacji Video crv.pl, realizującego usługę transmisji obrad sesji Rady Gminy Michałowice, których to spełnienie jest konieczne do płynnego oglądania obrad:

- używanie najnowszej zainstalowanej wersji przeglądarki internetowej,
- używanie zaktualizowanego systemu operacyjnego (dotyczy to także telefonów komórkowych),
- minimalna stała prędkość łącza internetowego wykorzystywanego do oglądania transmisji to ok. 3 Mbit/s,
- w przypadku problemów z jakością transmisji, przy spełnieniu powyższych, należy spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, niż zainstalowana.

Jednocześnie nadmieniamy, że Urząd Gminy ze swojej strony spełnił wszystkie konieczne wymagania techniczne dotyczące realizowania usługi transmisji obrad sesji na żywo.

Usługę transmisji obrad zapewnia dostawca zewnętrzny, Urząd Gminy Michałowice nie ponosi odpowiedzialności za czasowy spadek jakości transmisji wynikający z aktualnego obciążenia sieci telekomunikacyjnej, problemów technicznych nadawcy - firmy crv.pl, czy poszczególnych dostawców internetowych.

Przypomina się, że zgodnie z aktualnymi przepisami, każda sesja obrad Rady Gminy jest nagrywana. Archiwum nagrań sesji jest udostępnione na serwerze nadawcy – firmy crv.pl.