Wójt Gminy Michałowice podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Michałowice przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 6 miesięcy

Wójt Gminy Michałowice


Informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 25 lutego 2020 roku do dnia 17 marca 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice 32-091 Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice www.michalowice.malopolska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice http://bip.malopolska.pl/ugmichalowice/. Ponadto, informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.


Zarządzenie nr 154/2020