V Sesja Rady Gminy Michałowice

V Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 31 stycznia br., o godz. 15.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice.


Porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - pobierz
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium - pobierz
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/298/2017 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice lub uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice - pobierz
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu na terenie gminy Michałowice na lata 2019 - 2023".
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat części nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice - pobierz
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Zielonki na realizację zadania pn.: „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w gminie Zielonki – budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Granicznej na styku gminy Zielonki i Michałowice - pobierz
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Michałowice na rok 2019 - pobierz
 11. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla członków Sołeckich Komisji Wyborczych - pobierz
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji - pobierz
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2029.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Gminy Michałowice na 2019 rok.
 15. Rezolucja w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji V Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Miechowie z/s w Słomnikach - pobierz
 16. Dyskusja wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

Transmisja z obrad: https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=malopols...

 

Poniżej zalecenia usługodawcy Centrum Realizacji Video crv.pl, realizującego  usługę transmisji obrad sesji Rady Gminy Michałowice, których to spełnienie jest konieczne do płynnego oglądania obrad:

- używanie najnowszej zainstalowanej wersji przeglądarki internetowej,
- używanie zaktualizowanego systemu operacyjnego (dotyczy to także telefonów komórkowych),
- minimalna stała prędkość łącza internetowego wykorzystywanego do oglądania transmisji to ok. 3 Mbit/s,
- w przypadku problemów z jakością transmisji, przy spełnieniu powyższych, należy spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, niż zainstalowana.

Jednocześnie nadmieniamy, że Urząd Gminy ze swojej strony spełnił wszystkie konieczne wymagania techniczne dotyczące realizowania usługi transmisji obrad sesji na żywo.

Usługę transmisji obrad zapewnia dostawca zewnętrzny, Urząd Gminy Michałowice nie ponosi odpowiedzialności za czasowy spadek jakości transmisji wynikający z aktualnego obciążenia sieci telekomunikacyjnej, problemów technicznych nadawcy - firmy crv.pl, czy poszczególnych dostawców internetowych.

Przypomina się, że zgodnie z aktualnymi przepisami, każda sesja obrad Rady Gminy jest nagrywana. Archiwum nagrań sesji jest udostępnione na serwerze nadawcy – firmy crv.pl.