Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Michałowice


Przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 tekst jednolity z późn. zm.), nałożyły na Wójta Gminy Michałowice obowiązek ustalenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Na podstawie z art. 269 ust. 1 pkt 1, art. 272 ust. 22 oraz art. 298 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • Właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • Posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • Użytkownikami wieczystymi,
  • Posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Opłacie za zmniejszenie retencji podlegają zarówno te nieruchomości, które przed dniem wejścia w życie cytowanej ustawy Prawo wodne zostały zagospodarowane w sposób wskazany
w powołanym wyżej przepisie, jak i te, które zostały/zostaną tak zagospodarowane po dniu 1 stycznia 2018 roku.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala wójt i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia.

Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 zwolnione z opłaty retencyjnej są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

  • Bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
  • Z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
  • do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
  • od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
  • powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Wójt Gminy Michałowice, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość oraz sposób obliczenia przedmiotowej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Michałowicach, wskazany w informacji. Opłaty należy uiszczać kwartalnie na podstawie otrzymanej informacji.

W związku z powyższym, wszystkich właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice, którzy zmniejszyli retencję przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej winni złożyć do Wójta Gminy Michałowice OŚWIADCZENIE PODMIOTU OBOWIĄZANEGO DO PONOSZENIA OPŁATY ZA USŁUGI WODNE Z TYTUŁU ZMNIEJSZENIA NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ (do pobrania na dole strony lub na dzienniku podawczym Urzędu Gminy).

Oświadczenia uzupełnione przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłaty retencyjnej należy składać:

- w wersji elektronicznej przesyłając na skrzynkę E-puap (w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego)

- w formie dokumentu papierowego na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Michałowice

- w formie dokumentu papierowego za pomocą poczty na adres: Urząd Gminy Michałowice, pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice

Po uzyskaniu i zweryfikowaniu danych spełniających warunek naliczenia ww. opłaty tutejszy Urząd prześle stosowną informację o jej uiszczeniu.


https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html


Słownik pojęć.docx

Oświadczenie_gmina_retencja.doc